Wanneer wordt e-invoicing verplicht voor jouw onderneming? Bekijk het hier.

Algemene voorwaarden

Het SaaS-platform beschikbaar via https://app.comanage.me (hierna: het “Platform”) is een initiatief van: 
CRE8 BVBA (Hierna: “COMANAGE” en “Wij/We” genoemd)
Diestersteenweg 462
3680 Maaseik 
België
Btw-nummer: 0631.922.138
Je kan ons steeds contacteren via email (support@comanage.me) via Twitter (https://twitter.com/comanage), via Facebook (https://www.facebook.com/comanage) of via de webchat op onze website. 
COMANAGE wil dat het Platform blijft evolueren met het oog op jouw gebruiksgemak. COMANAGE zal dan ook te allen tijde rekening houden met de feedback van de gebruikers. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en Wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat Wij ontvangen. Stuur dan gerust een mailtje naar feedback@comanage.be. Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat Wij to the point kunnen antwoorden. 

1. Introductie

Het Platform betreft een gebruiksvriendelijk, uitgebreid en betrouwbaar online beheersysteem waarmee de gebruiker snel en gemakkelijk klanten, projecten, facturen en offertes kan opvolgen. 

Het gebruik van ons Platform gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker wordt geacht eveneens kennis te nemen van onze privacyverklaring en van alle andere rechten en plichten die duidelijk op het Platform vermeld worden.

 Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, COMANAGE, als voor de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “je” of “jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is eenieder die ons Platform bezoekt en gebruikt om informatie op te halen, ongeacht of deze overgaat tot een registratie. 

Iedere Gebruiker die het Platform raadpleegt en/of gebruikt, verklaart integraal kennis te hebben genomen van de Gebruiksvoorwaarden en aanvaardt de onverkorte toepassing ervan. COMANAGE spoort iedere Gebruiker om die reden aan deze Gebruiksvoorwaarden, voorafgaand aan het gebruik en bij elke gemelde wijziging, grondig door te nemen. Indien u niet wettelijk gebonden wilt zijn of als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken Wij u om het Platform niet te raadplegen en/of te gebruiken.

Eenieder die gebruik maakt van ons Platform namens een bedrijf of een andere juridische entiteit is ook individueel gebonden aan deze overeenkomst als Gebruiker. Dit ongeacht het bestaan van een afzonderlijke overeenkomst tussen COMANAGE en het bedrijf of de juridische entiteit in kwestie.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk zijn vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. Zij doen geen afbreuk aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. 

 

2. Registratie

De Gebruiker die toegang wenst te verkrijgen tot bepaalde functionaliteiten en specifieke informatie op ons Platform dient zich te registreren. Om zich te kunnen registreren, moet de Gebruiker minstens de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Het staat COMANAGE volledig vrij de registratievoorwaarden naar eigen goeddunken te bepalen en deze te allen tijde aan te passen. 

De Gebruiker dient bij de registratie een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) te creëren op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk om een Gebruikersprofiel te kunnen creëren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen. 

Ieder Gebruikersprofiel en de bijhorende inloggegevens zijn strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Het is de Gebruiker niet toegelaten zijn Gebruikersprofiel over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van COMANAGE. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. 

De Gebruiker moet elke inbreuk op het confidentiële karakter van zijn Gebruikersprofiel melden aan COMANAGE. COMANAGE zal in dergelijk geval de nodige stappen ondernemen teneinde de vertrouwelijkheid te herstellen.

 

3. Het gebruiksrecht

3.1 Algemeen

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van het Platform en de bijhorende functionaliteiten (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang een eventuele registratie en naargelang pakket (Proefabonnement, Starter, StarterPlus of Pro) dat de Gebruiker gekozen heeft. 

De Gebruiker heeft in geen geval het recht om het Platform te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere wijze over te dragen aan een derde partij voor zover hij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van COMANAGE.

De Gebruiker kan zijn gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door zijn gebruik hiervan stop te zetten. Dergelijke stopzetting brengt geen automatische verwijdering van het Gebruikersprofiel met zich mee. Indien de Gebruiker zijn Gebruikersprofiel wenst te verwijderen dient hij hiervoor een gedagtekend, schriftelijk verzoek in te dienen bij COMANAGE, per post of per e-mail aan support@comanage.me. COMANAGE verbindt zich ertoe binnen de 15 werkdagen aan het verzoek van de Gebruiker gevolg te geven. 

3.2 Beperkingen aan het gebruiksrecht

Het gebruiksrecht is beperkt in die zin dat de Gebruiker zich dient te onthouden van handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van het Platform en haar andere Gebruikers en/of op het gebruik daarvan. Het gebruik van het Platform mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels. 

Volgende handelingen zijn strikt verboden: 

  • Softwareprogramma’s gebruiken die gericht zijn op de verzameling en verkrijging van gegevens, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is geenszins limitatief. 

  • Het Platform en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

  • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

  • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.

  • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens. 

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

3.3 Maatregelen

COMANAGE behoudt zich het recht voor alle redelijke en gepaste maatregelen te treffen indien de Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. COMANAGE behoudt een ruime keuzemarge omtrent het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk. 

COMANAGE beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen, net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan COMANAGE de Gebruiker zijn algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op het Platform geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. 

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. De Gebruiker kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Indien de Gebruiker oordeelt dat de genomen maatregel ongepast of ongegrond is, moet hij hiervan melding maken bij COMANAGE binnen vijftien (15) kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. COMANAGE zal de argumenten in overweging nemen zonder evenwel verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken. 

 

4. Onze verplichtingen

4.1 Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

U kan ervan op aan: Wij bieden een gebruiksvriendelijk Platform aan dat veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen We jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die Wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van het Platform gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat Wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan ons Platform, ongeacht of dit het gevolg van overmacht of een vreemde oorzaak. COMANAGE stelt haar Platform “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid. 

We hebben het recht om de toegang tot ons Platform te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.
Voor meer informatie over mogelijke maatregelen, zie artikel 3.3 van deze Gebruiksvoorwaarden. 

4.2 Inhoud op het Platform

COMANAGE neemt alle nodige en redelijke maatregelen opdat de informatie die op het Platform verschijnt volledig, correct, actueel en nauwkeurig is. COMANAGE kan evenwel geen absolute garanties geven omtrent de kwaliteit en volledigheid van de informatie op het Platform. Hieruit volgt dat COMANAGE, behoudens in geval van kwade trouw of opzet, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op het Platform. 

Stel dat bepaalde inhoud op ons Platform een schending van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen Wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de (gehele of gedeeltelijke) wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

4.3 Support

De Gebruiker die een algemene vraag heeft in verband met de werking van het Platform, met in begrip van technische en commerciële vragen, kan terecht op onze help-pagina.

COMANAGE verwacht van de Gebruiker dat deze elke dysfunctie rapporteert aan de support desk zonder onnodige twijfel of vertraging. Hiervoor kan de Gebruiker contact opnemen via mail (support@comanage.me), via de webchat op onze website of via de feedback knop op het Platform. 

De Gebruiker moet steeds een duidelijke beschrijving verschaffen van de dysfunctie, de situatie voorafgaand aan de dysfunctie en elke andere hulpvolle informatie. Een print screen of andere grafische afbeelding is gewenst. 

COMANAGE verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de Gebruiker tijdig van een antwoord te voorzien en een oplossing te bieden voor de gemelde dysfunctie. De Gebruiker aanvaardt evenwel dat COMANAGE geen absolute garanties kan bieden op het vlak van respons- en hersteltijden en dat COMANAGE de Gebruiker bij het verhelpen van een dysfunctie niet noodzakelijk in dezelfde situatie plaatst als “voor de dysfunctie”.

De Gebruiker aanvaardt dat COMANAGE, wanneer de omstandigheden dit vereisen en op voorwaarde dat de Gebruiker hiervoor zijn expliciete toestemming heeft gegeven, zich toegang kan verschaffen tot het Gebruikersprofiel van de Gebruiker teneinde de gemelde dysfunctie(s) te identificeren en te verhelpen.

 

5. Betalend abonnement

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee prijspakketten:

  • Proefabonnement

  • Starter

  • StarterPlus

  • Pro

Het Proefabonnement is gratis. De Starter, StarterPlus en Pro kunnen worden afgenomen aan de hand van een betalend abonnement. De prijzen worden steeds duidelijk weergegeven op onze website.  

Alle prijzen met betrekking tot de dienstverlening via het Platform zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw en andere taksen. COMANAGE heeft het recht om deze prijzen op elk moment te wijzigen, maar We verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op onze website aangegeven stonden op het moment van jouw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Gebruiker worden aangerekend.

COMANAGE behoudt zich het recht voor kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, ook na de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst te corrigeren. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten door de Gebruiker binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

Wij accepteren enkel de betaalmethoden die op onze website worden vermeld.  COMANAGE kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreidingen van de betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. 

De Gebruiker heeft de keuze tussen een maandelijkse en een jaarlijkse betaling via domiciliëring.
Het beveiligde systeem van Stripe staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens..

COMANAGE neemt alle gepaste maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

De Gebruiker is vrij om zijn betalend abonnement te allen tijde stop te zetten, bijvoorbeeld door terug over te schakelen naar een Starter-abonnement. De Gebruiker die zijn betalend abonnement stopzet, blijft evenwel gehouden tot betaling van de maandelijkse vergoeding voor de maand waarin het abonnement wordt stopgezet. De Gebruiker die zijn jaarlijks abonnement stopzet, behoudt het openstaande saldo in verhouding tot het aantal niet-opgenomen maanden. De Gebruiker kan op een later ogenblik steeds opnieuw aanspraak maken op dit openstaande saldo, wanneer hij zijn betalende abonnement opnieuw activeert. In geen geval heeft de Gebruiker bij stopzetting van zijn betalend abonnement recht op enige terugbetaling vanwege COMANAGE. 

6. Aansprakelijkheid & vrijwaring

COMANAGE is enkel aansprakelijk voor elke haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming veroorzaakt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze Gebruiksvoorwaarden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade die volgt uit de tekortkomingen. 

COMANAGE is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.  

COMANAGE is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de Gebruiker of een derde indien COMANAGE conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. COMANAGE sluit eveneens iedere aansprakelijkheid ten gevolge van gedragingen van haar Gebruikers en anderen op het Platform en/of daarbuiten uitdrukkelijk uit. 

COMANAGE sluit haar aansprakelijkheid niet uit in geval van fraude of opzet op voorwaarde dat deze aan COMANAGE toerekenbaar is. 

Indien COMANAGE door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is COMANAGE niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. COMANAGE is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Indien de Gebruiker door een hem toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van COMANAGE in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van COMANAGE veroorzaakt, moet de Gebruiker alle nodige maatregelen nemen om COMANAGE van deze nadelige gevolgen te vrijwaren. 

COMANAGE is niet aansprakelijk voor de output gegenereerd door de Chat-GPT Integratie. De gebruiker erkent dat de Chat-GPT Integratie een AI-model is dat is ontworpen om tekst op basis van gebruikersinvoer te genereren en dat deze output niet onder de directe controle van CoManage valt.

COMANAGE biedt geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of volledigheid van de output gegenereerd door de Chat-GPT Integratie.

De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat COMANAGE niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolgschade of voorbeeldschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als CoManage op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), voortvloeiend uit de output van de Chat-GPT Integratie.

7. Links naar andere websites

De inhoud van ons Platform kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat Wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites. 

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. De Gebruiker die op een link klikt, verlaat ons Platform. COMANAGE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als Wij. Wij raden de Gebruiker aan om aandachtig de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Het staat de Gebruiker in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar ons Platform te plaatsen, maar Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat Wij een afdoende reden moeten aangeven. 

 

8. Privacy

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Daarom wensen Wij onze Gebruiker op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. De Gebruiker kan er in ieder geval van op aan dat COMANAGE steeds de grootste zorg hecht aan de verwerking van persoonsgegevens. COMANAGE garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de relevante Belgische wetsbepalingen en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Wie ons Platform gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonsgegevens vrijgeven.
De mate van verzameling en verwerking van persoonsgegevens hangt uiteraard af van een eventuele registratie en van de mate waarin je het Platform gebruikt. Door de registratie stemt de Gebruiker ermee in dat We de door hem verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstellingen van ons Platform. De Gebruiker kan ervan op aan dat zijn persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. 

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen We jou graag naar onze Privacyverklaring.

 

9. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook ons Platform en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde COMANAGE en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van ons Platform zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. COMANAGE (TM), haar tag lines, logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die Wij zelf gebruiken op ons Platform worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.  Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. 

De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten van COMANAGE of van enige andere partij. Indien de Gebruiker een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan COMANAGE. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. 

 

10. Overige bepalingen

De titels die Wij in onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

COMANAGE behoudt de vrijheid om het Platform te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Het gebruik van dit recht vereist geen voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot schadevergoeding.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.  

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoalsCEPANI ) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar onze hoofdzetel gevestigd is. 

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben Wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking. 

🚀
Gebruik net zoals 1500 andere bedrijven CoManage en vereenvoudig je administratie!
Test 14 dagen gratis
zonder aankoopverplichting 👍