Wanneer wordt e-invoicing verplicht voor jouw onderneming? Bekijk het hier.

Privacyverklaring

www.comanage.me

Laatst gewijzigd op: 7-3-2022

1. Inleiding

1.1 Algemeen

De website www.comanage.me (hierna: de “Website”) en het platform CoManage (hierna: het “Platform”) en de diensten worden aangeboden door CRE8 BV  (hierna “wij” en “ons”). Iedere persoon die onze Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”) alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten/ons Platform (hierna de “Klant”) geeft bijna onvermijdelijk bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat u te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en u als natuurlijke persoon. Naar de Bezoeker en de Klant wordt in deze privacyverklaring ook gezamenlijk verwezen met “u/uw”.

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze privacyverklaring naar de AVG is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation).

Via deze privacyverklaring wordt u op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die wij kunnen doorvoeren met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze Website, ons Platform en van onze diensten, met andere woorden, wanneer wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden in de AVG gedefinieerd als "alle informatie betreffende een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd". Persoonsgegevens zijn, in eenvoudigere bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

1.3 Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze Website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens

Onze Website en diensten worden aangeboden en beheerd door CRE8 BV. Wij zijn geregistreerd in België onder registratienummer 0631.922.138 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd op Diestersteenweg 462, 3680 Maaseik, België.

U kunt contact met ons opnemen:

 1. per post, naar het hierboven vermelde postadres;

 2. via het contactformulier op onze Website;

 3. telefonisch, op +32 89 68 02 66; of

 4. per e-mail, met gebruikmaking van support@comanage.me.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt en hoe worden deze gegevens gebruikt?

3.1 Informatie verwerking

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze Website/het Platform bezoekt of gebruikt, kunnen wij volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate intensiever gebruik gemaakt wordt van onze Website en onze diensten. Over het algemeen zullen Klanten meer persoonsgegevens vrijgeven dan Bezoekers. Concreet verwerken wij volgende categorieën persoonsgegevens:

Soort datasubject

Categorieën van persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn(*)

Bezoekers
Klanten

Technische gegevens:
IP-adres;
geografische locatie;
browsertype en -versie;
toestelinfo en besturingssysteem;
verwijzingsbron;
duur van uw bezoek
>paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.

De bron van de technische gegevens is het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

 

De technische gegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren/verbeteren van het gebruik van de Website.

Toestemming

Zie de Cookie Verklaring op deze Website.

De bron van de technische gegevens zijn het gebruik van noodzakelijke cookies.

Onze legitieme belangen, zodat de Website technisch goed functioneert in overeenstemming met betrekking tot noodzakelijke cookies zoals bedoeld in onze Cookie Verklaring.

Klanten

Accountgegevens
Naam;
Adres;
Telefoonnummer;
Email;
Taal
Valuta
BTW nummer
Bedrijfsnaam

De bron van de accountgegevens is de informatie die u opgeeft bij de creatie van uw account.

De accountgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze Website en diensten mogelijk te maken en te controleren.

Toestemming

Uitvoering van een contract tussen u en ons op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke contract aan te gaan.

De gegevens worden bewaard gedurende een periode van 3 jaar na de laatste login.

Bezoekers
Klanten

Communicatiegegevens
(De gegevens die u ons verstrekt door het contactformulier of het demo-aanvraagformulier in te vullen op onze website of wanneer u contact met ons opneemt, bv. per e-mail of telefoon).
Via het contactformulier op de website is dit:
Voornaam;
Naam;
Email;
Bedrijf;
Alle bijkomende informatie die je ons verstrekt in het bericht.

De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

Ons Legitiem belang, om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer u contact met ons opneemt via sociale media, het contactformulier op onze Website, telefoon of e-mail);

Persoonsgegevens worden bewaard totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Klanten

Transactiegegevens
Contactgegevens;
Kaartgegevens;

De bron van de transactiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u via onze Website aankopen doet. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt voor het leveren van de diensten en het bijhouden van een goede administratie van die transacties.

Uitvoering van een contract tussen u en ons

Op uw verzoek, het nemen van stappen om een dergelijke contract aan te gaan.

Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst. Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens nog voor zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichting te voldoen (fiscale verplichting).

Bezoekers

Klanten

Nieuwsbriefgegevens (direct marketing):
Voornaam;
Familienaam
E-mailadres

De bron van de nieuwsbriefgegevens is de informatie die u Ons verstrekt wanneer u inschrijft voor de nieuwsbrief.

 

De nieuwbriefgegevens worden verwerkt om u nieuwsbrieven van Ons Platform (in verband met nieuws, updates, winacties, content en nieuwe producten) te verzenden, waarvoor u toestemming heeft gegeven. U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link “uitschrijven” in de betreffende e-mail of door een andere actie die daarin wordt beschreven.

Toestemming

Uw gegevens worden verwerkt totdat u zich afmeldt.

Daarnaast kunnen Wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen (zoals de fiscale wetgeving). Onverminderd bovenstaande kunnen Wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig zou zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten.

3.2 Verwerkers

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, omdat dit noodzakelijk is voor de dienstvoering. In dit geval zullen wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van ons.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. CRM-systeem);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. live chat op de Website);

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden (niet zijnde verwerkers) voor welke doeleinden dan ook, behoudens de volgende uitzonderingen.

In sommige omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen als wij betrokken zijn bij een juridische procedure of voor het naleven van wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan een derden (vaak partners) waarvan de inhoud op onze Website verschijnt met als doel onder andere hen in staat te stellen contact met u op te nemen om u relevante diensten aan te bieden. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de activiteiten van deze derden, noch over de gegevens die zij zelf verzamelen en gebruiken. Wij adviseren u om het privacyverklaring van deze derden te controleren. In onderstaande tabel vindt u meer details over de verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.

Ontvanger

Rol

Contact details

Rechtsgrondslag

Google (Google Analytics)

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

Privacy Policy Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Kantoren:
https://about.google/locations/?region=europe

Toestemming

Facebook

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke

Privacy Policy Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/previous
Kantoren:
https://about.facebook.com/company-info/

Toestemming

5. Internationale doorgifte (buiten EER) van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk opslaan of overdragen in landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (de "EER" bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Deze staan bekend als "derde landen" en hebben mogelijk minder strenge wetten op het gebied van gegevensbescherming dan die in het de EER. Dit betekent dat wij extra stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens net zo veilig en betrouwbaar worden behandeld als in de EER.

Wij gebruiken specifieke contracten met externe derden die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd (ook wel bekend als de Standard Contractual Clauses: SCC) voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen. De SCC’s garanderen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens als die welke in het kader van het AVG zou gelden. Daarnaast  worden aanvullende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Europese Commissie.

6. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons. Zie hoofdstuk 2 voor de contactgegevens.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

6.1 Het recht op inzage

U hebt het recht om te bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over het doel van de verwerking, de betreffende categorieën van persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken. De eerste kopie wordt gratis verstrekt, maar extra kopieën kunnen tegen een redelijke vergoeding worden verstrekt.

6.2 Het recht op correctie

U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonsgegevens over u te laten vervolledigen.

6.3 Het recht om te wissen (“recht op vergetelheid”)

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten wissen. Deze omstandigheden omvatten:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • u trekt uw toestemming voor een verwerking op basis van toestemming in;

 • u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming (de AVG);

 • de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en

 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

Er zijn echter uitsluitingen van het recht om gegevens te wissen. De algemene uitsluitingen zijn onder meer waar verwerking noodzakelijk is:

 • voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons rust; of

 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

6.4 Het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonsgegevens; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonsgegevens verder opslaan. Wij zullen deze echter alleen op andere wijze verwerken: met uw toestemming; voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.5 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij Wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bedoeld is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen Wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel staken.

Verder heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

6.6 Het recht op gegevensportabiliteit

Voor zover de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op:

 1. toestemming;

 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek maatregelen te nemen voordat u een overeenkomst sluit; of

 3. deze verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd,

hebt u het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang zou brengen.

6.7 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. In België is de toezichthoudende autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). In Nederland is de toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Betrokkenen uit andere lidstaten hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun eigen nationale toezichthoudende autoriteit. Voor een overzicht van de contactgegevens van deze autoriteiten, klik op deze link.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6.8 Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

🚀
Gebruik net zoals 1500 andere bedrijven CoManage en vereenvoudig je administratie!
Test 14 dagen gratis
zonder aankoopverplichting 👍